Eigenschap:Toelichting (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
dit is een toelichting.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
A
Algemeen Nederlands Woordenboek  +
In het Activiteitenbesluit staan milieuregels van het Rijk. Alle bedrijven die een 'inrichting' zijn, vallen eronder.  +
begrippen die uit de Aquo thesaurus komen.  +
Het Assetteam Kunstwerken van de afdeling Waterbeheer.  +
Het Assetteam Watergangen van de afdeling Waterbeheer.  +
Het Assetteam Waterkeringen van de afdeling Waterbeheer.  +
B
In het beheerregister legt het waterschap de gegevens vast die relevant zijn voor het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater voor zover dit een ruimtelijke context heeft.  +
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In het Bkl staan regels over omgevingswaarden, instructieregels, beoordelingsregels en regels voor monitoring. Het Bkl geldt voor het Rijk en decentrale overheden.  +
C
een begrip uit de CB-NL  +
De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is in 1992 bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (vandaar de term CEMT-klasse). Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. Hiermee wordt meteen duidelijk welke bruggen al dan niet ondervaarbaar zijn en welke kanalen en rivieren al dan niet bevaarbaar zijn vanwege diepgang en manoeuvreerbaarheid. De indeling loopt van 0 t/m VIIa. De genoemde namen van het soort schip zijn ontleend aan het grootste schip waarvoor de afmetingen van de vaarweg geschikt zijn.  +
CMS is het Content Management-Systeem van HDSR en wordt gebruikt voor internet en intranet. CMS gebruikt de publieksvriendelijke toelichting van een begrip.  +
CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. CROW houdt zich daarnaast bezig met aanbesteden en contracteren. (bron: wikipedia)  +
D
Damo is het datamodel van het waterschapshuis zoals dat door de waterschappen wordt gebruikt.  +
G
de GHG is te raadplegen met de [https://gis.provincie-utrecht.nl/Geocortex/WebViewer/?app=e691e7d6b6d348b1a331dd5d298ac85c grondwaterkaarten van de provincie Utrecht] of via [https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen/kaart het Dinoloket].  +
de GHS kan statistisch berekend worden via de ondergrondgegevens aan de hand van beschikbare grondwatermonitoring in [https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens het Dinoloket].  +
de GLG is te raadplegen met de [https://gis.provincie-utrecht.nl/Geocortex/WebViewer/?app=e691e7d6b6d348b1a331dd5d298ac85c grondwaterkaarten van de provincie Utrecht] of via [https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen/kaart het Dinoloket].  +
de GLS kan statistisch berekend worden via de ondergrondgegevens aan de hand van beschikbare grondwatermonitoring in [https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens het Dinoloket].  +
De Utrechtse waterpartners zijn de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Rivierenland, Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, drinkwaterbedrijven Oasen, Vitens en Waternet en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Met deze kaart willen deze partijen de dialoog aan met mede-overheden en gebiedspartijen over uitgangspunten en handelingsperspectieven voor ruimtelijke ontwikkelingen. De kaart is een adaptief document en zal door nieuwe inzichten en datasets die beschikbaar komen steeds verder worden verrijkt.  +
H
begrippen die binnen HDSR gedefinieerd zijn.  +
publieksvriendelijke begrippen uit een andere bron dan de definitie, opgesteld door HDSR.  +