Eigenschap:Publieksvriendelijke toelichting

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Dit is de toelichting vanuit communicatie.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen.  +
een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke. Dit gebied heet het bestuursrecht; een onderdeel daarvan is het bestuursprocesrecht.  +
D
ook wel college van dijkgraaf en hoogheemraden. Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten die zijn genomen door het algemeen bestuur.  +
G
het middel voor waterschappen en andere lagere overheden om hun regelgeving bekendmaken in een eigen elektronisch blad.  +
H
het waterschap dat het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland regelt.  +
a
water van het ene naar het andere oppervlaktewater halen of laten stromen.  +
het (vanaf verharde oppervlakken als parkeerterreinen of grote daken) niet langer laten weglopen van hemelwater in de riolering, maar dit lozen in de bodem of op het oppervlaktewater.  +
vies water dat vanuit onder meer douches en wc's naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd.  +
het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater.  +
water van het ene naar het andere oppervlaktewater wegbrengen of laten wegstromen.  +
het afvoeren van overtollig water (op gronden, landerijen en polders) via een stelsel van sloten en beken naar een lozingspunt, bijvoorbeeld een gemaal.  +
een brug voor een watergang, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid.  +
b
gespecialiseerd vaartuig dat wordt gebruikt wordt bij het baggeren van watergangen als sloten en kanalen.  +
bewaarplaats waar vrijgekomen bagger tijdelijk of langdurig kan worden opgeslagen.  +
werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem.  +
apparaat dat bagger met water uit de sloot zuigt en dit direct gelijkmatig over het land spuit.  +
het inbrengen van zuurstof in afvalwater zodat dit sneller en efficiënter kan worden gezuiverd.  +
alles waarmee de grond beplant is.  +
aangelegde opvangplek voor overtollig water van rivieren na bijvoorbeeld hevige regenval.  +
een berm aan de landzijde van de dijk om te voorkomen dat de dijk verzwakt.  +