Eigenschap:Eerder vastgesteld

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Invullen wanneer een begrip eerder door HDSR is vastgesteld met een andere definitie (gremium, datum, definitie)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
K
[[Beleidsnota Peilbeheer 2019]]: ''KWA'' = Kleinschalige Wateraanvoer. ''KWA+'' = Klimaatbestendige Wateraanvoer  +
[[Beleidsnota peilbeheer 2019]]: europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat kwaliteit en ecologie van het oppervlakte- en grondwater in de nabije toekomst op orde is. De maatregelen die genomen moeten worden, zijn samengebracht in het stroomgebiedbeheerplan voor de Rijn 2016-2021.  +
N
[[Beleidsnota peilbeheer 2019]] en [[Keur 2020]]: het peil ten opzichte waarvan waterpeilen worden uitgedrukt.  +
a
[[Keur 2020]], [[Legger oppervlaktewateren 2020]]: aangelande: degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een aan de kernzone van oppervlaktewater grenzende perceel.  +
b
[[Keur 2020]]: het geografische gebied dat wordt beheerd door het waterschap, zoals aangewezen in het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  +
[[Keur 2020]], [[Legger oppervlaktewateren 2020]]: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.  +
[[Keur 2020]] en [[Legger oppervlaktewateren 2020]]: ... en daarmee de functie(s) van de watergang negatief beïnvloeden.  +
In de [[Legger primaire keringen 2020]] en [[legger regionale waterkeringen 2020]] werd de term "bijzondere constructie" gebruikt.  +
[[Legger primaire keringen 2020]], [[Legger regionale waterkeringen]]: de landzijde van de dijk  +
[[Keur 2020]]: Met behulp van booglansen uitgevoerde boring. Dit type boring is een variant op een horizontaal gestuurde boring, waarbij gebogen buizen worden gebruikt, bijvoorbeeld om onder een watergang door te boren.  +
[[Keur 2020]]: ontgraving noodzakelijk voor de aanleg, sloop of verwijdering van funderingen, kelders of andere ondergrondse bebouwing of objecten. Vaak is bemaling nodig om de put droog te houden. Tevens wordt onder bouwput verstaan, ontgravingen ten behoeve van bodemsaneringen en ontgravingen ten behoeve van inspectie van ondergrondse objecten.  +
[[Keur 2020]]: bemaling noodzakelijk voor een ontgraving voor de aanleg, sloop of verwijdering van funderingen, kelders of andere ondergrondse bebouwing of objecten of voor een ontgraving voor een bodemsanering of inspectie van ondergrondse objecten.  +
[[Keur 2020]]: lokaal grondwater onttrekken om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterstand te verlagen.  +
[[Legger primaire keringen 2020]], [[Legger regionale waterkeringen]]: de rivierzijde van de dijk;  +
[[Keur 2020]]: (groot) onderhoud waarbij de watergang, indien het bestaande profiel kleiner is geworden dan het profiel dat in de Legger staat, weer in overeenstemming wordt gebracht met het oorspronkelijke profiel zoals aangegeven in de Legger.  +
d
[[Keur 2020]]: een waterkerende constructie, meestal een opgeworpen aarden wal al dan niet met stenen of asfalt bedekt, bedoeld om het land erachter te beschermen tegen overstroming.  +
[[Keur 2020]]: het onder de waterspiegel gelegen oppervlak van de dwarsdoorsnede van een oppervlaktewater of (ondersteunend) kunstwerk.  +
[[Keur 2020]]: een deel van het oppervlaktewaterlichaam dat een deel van het jaar niet watervoerend is, maar dat wel belangrijk is voor de waterhuishouding.  +
[[Legger oppervlaktewateren 2020]]: het boven het schouwpeil gelegen deel van het talud tot aan de insteek.  +
[[Beleidsnota peilbeheer 2019]]: een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van de leefomgeving, waar de sociale, economische en ecologische duurzaamheid (people, planet, profit) met elkaar in balans zijn.  +