Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
A
het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen.  +
een wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels die de verhouding tussen burgers en bestuursorganen regelen.  +
C
een door de Conférence Européenne des Ministres de Transport vastgestelde klassering van vaarwegen opgenomen in de Richtlijnen vaarwegen zoals periodiek vast te stellen door de Minister van Infrastructuur en Milieu.  +
D
bestuursorgaan waarvan de leden worden gekozen uit het Algemeen Bestuur en dat onder voorzitterschap staat van de dijkgraaf.  +
G
de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand, bepaald aan de hand van in peilbuis gemeten stijghoogtes ten opzichte van een bepaald niveau (maaiveld of NAP).  +
Gemiddeld Hoogste Stijghoogte van grondwater in een dieper gelegen watervoerend pakket.  +
de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand, bepaald aan de hand van in peilbuis gemeten stijghoogtes ten opzichte van een bepaald niveau (maaiveld of NAP).  +
Gemiddeld Laagste Stijghoogte van grondwater in een dieper gelegen watervoerend pakket.  +
het college dat het dagelijks bestuur van de provincie vormt.  +
een voorziening waarmee lagere overheden hun regelgeving rechtsgeldig via internet bekend kunnen maken.  +
een kaart die inzicht moet geven in de geschiktheid voor nieuwe woon- en werklocaties en is opgesteld door de Utrechtse waterpartners.  +
H
een kast met een hoge druk aansluitset voor gasleverantie aan huishoudens en dergelijke.  +
een waterschap dat gaat over een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland.  +
K
een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2, onder 10, van de Kaderrichtlijn Water.  +
Klimaatbestendige Wateraanvoer  +
een door de EU (Richtlijn 2000/60/EG) dd 23 okt. 2000 vastgestelde richtlijn.  +
N
NEN 6600-1:2019 nl - Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater  +
NEN 6646/C1:2015 nl - Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat  +
NEN 6966:2005/C1:2006 nl - Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)  +
NEN-EN 12566-1:2016 en - Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks  +