Aquo

De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Aquo wordt beheerd door het Informatiehuis Water; een samenwerkingsprogramma van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. In onderstaand filmpje legt Aquo de basis van de Aquo-standaard uit.

Aquo is een verplichte open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden en Aquo staat op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit-lijst waarmee overheidsorganisaties verplicht zijn om deze toe te passen.

Aquo is een semantische standaard, dat wil zeggen dat het de betekenis van begrippen en gegevens en hun onderlinge relaties definieert. Aquo maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer.

De Aquo-standaard is ontwikkeld als standaard voor gegevensuitwisseling en gegevensbeheer binnen de watersector. Daarom zullen vooral de waterbeheerders er gebruik van maken, maar ook laboratoria en adviesbureaus die gegevens uitwisselen met de verschillende waterbeheerders. Echter hebben ook inkopers, beleidsmaker, managers en softwareontwikkelaars te maken met de Aquo-standaard. Zij dragen zorg voor de implementatie van de Aquo-standaard in de organisatie of het informatiesysteem.

De Aquo-standaard bestaat uit:

  • Begrippen

Woordenlijst waarin naast de betekenis (definitie) van termen ook onderlinge relaties zijn vastgelegd. Te gebruiken voor het juist toepassen van termen in een informatiesysteem, beleidsstuk of onderzoeksverslag.

  • Domeintabellen

Lijsten met domeinwaarden die gebruikt worden in de informatiemodellen. Te gebruiken wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn.

  • Informatiemodellen

Gegevenselementen waarover informatie kan worden uitgewisseld en de relaties tussen die elementen. Te gebruiken voor het bepalen van de informatie die in een informatiesysteem moet worden opgeslagen om gegevensuitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken en voor het ontwikkelen van import en exportbestanden of interfaces.

Bron: Aquo